Schengen

Outdoor
Remerschen - Zone de récréation et de sports (Baggerweieren)
Breicherwee
5441
Baggerweier Remerschen
ActivitéEncadré par / Proposé par
Start Beachvolley Tournéier
Jugend- an Sportkommissioun
Schengi Laaf + Zumba
Jugend- an Sportkommissioun
Sportleréierung
Jugend- an Sportkommissioun
Musék an Animatioun
Jugend- an Sportkommissioun
Sven Fielitz Freestyle Football
Jugend- an Sportkommissioun
Restauration sur place
Grillstand vun der Judendinitiative Boermereng Gedrenksbud vum Club des Jeunes Remerschen
Demonstration
HeureNom
16:00
Zumba by SARA
Concert

Organisateurs

Partenaires

Commune de Schengen